GPS System

ระบบ GPS

บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้รถ, การบริหารเวลาการใช้รถ, การลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบำรุงและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากการใช้รถที่ไม่เหมาะสม เช่น การขับรถออกนอกเส้นทางที่ไม่ได้กำหนด จอดรถติดเครื่องเป็นเวลานานเกินความจำเป็น หรือการขับรถด้วยความเร็วเกินจากที่กำหนด และด้านความปลอดภัย โดยการจำกัดความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุ จึงได้นำเอาระบบการบริหารจัดการที่ดีและทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เราจึงได้นำเอาเทคโนโลยี GPS มาใช้ในการควบคุมและตรวจสอบการใช้รถ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและรูปแบบการบริการที่หลากหลาย จึงสามารถดูการเดินรถได้แบบ Real Time ผ่านทาง Internet, Application Software เพื่อช่วยในการวางแผนการบำรุงรักษาล่วงหน้าได้ดี ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการระบบงานขนส่ง และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าข้อดีของการใช้ระบบ GPS
- สะดวกในการควบคุมดูแลการเดินรถได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
- สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลัง เพื่อบริหารการใช้งานรถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ลดพฤติกรรมการใช้งานรถที่ไม่เหมาะสม เช่น ขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด, มีการหยุดรถนานเกินควรในขณะที่กำลังติดเครื่องอยู่, ขับรถออกนอกเส้นทาง
- วิเคราะห์ต้นทุน ของการใช้รถที่แท้จริงได้
- ป้องกันการนำรถไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในการวิ่งออกนอกเส้นทาง
- สะดวกต่อการจัดแผนการเดินรถ
- ลดความเสียหายของสินค้าที่ขนส่ง
- ลูกค้าได้รับสินค้าตามกำหนดเวลาและสร้างความพึ่งพอใจในการให้บริการ
- ยกระดับมาตรฐานของบริษัทโดยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุนในการขนส่ง

** ระบบ GPS Thaitracking สามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ ได้สมบูรณ์แบบพร้อมระบบออกรายงานการขับขี่ได้ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งโปรแกรมวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนรถแต่ละคัน ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ทันสมัยมากกว่าระบบการติดตามรถ GPS ทั่วๆ ไป และระบบทั้งหมดพัฒนาโดยคนไทย 100% โดยสามารถส่งข้อมูลรถขนส่งได้แบบ Realtime และสามารถตรวจสอบได้จากทั่วโลกผ่าน www.thaitracking.com

หน้าจอระบบติดตามรถพร้อมกันทุกคัน พร้อมบอกเลขไมล์Area monitor

    facebook social Google+ Social Twitter Social Youtube Social