ISO 9001 head ISO 9001 : 2015

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 เวอร์ชั่น 2015

พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสำหรับระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาตรฐานนี้ให้โครงสร้างการทำงานและหลักการต่างๆ ที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการบริหารกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

ISO 9001 เหมาะสมกับใครบ้าง?

องค์กรทุกรูปแบบสามารถรับประโยชน์จากการใช้ระบบ ISO 9001 ได้เนื่องจากข้อกำหนดของมาตรฐานนี้มีหลักการบริหาร 8 ประการรองรับอยู่ดังนี้:

1. องค์กรที่มุ่งเน้นเพื่อลูกค้า
2. ความเป็นผู้นำ
3. การมีส่วนร่วมของบุคคล
4. ยืนยันการทำงานเป็นกระบวนการ
5. แนวทางการบริหารอย่างเป็นระบบ
6. การตัดสินใจโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก
7. ความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับซัพพลายเออร์
8. การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร

• มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบยิ่งขึ้น
• มีคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น
• ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากของเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม
• เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานดีขึ้น
• มีระบบเอกสารที่ดีขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร

• ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ
• ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศได้ง่าย
• เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
• เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ISO9001:2008#1

ISO9001:2008#2

ISO9001:2008#3

ISO9001:2008#4

    facebook social Google+ Social Twitter Social Youtube Social