Management

ระบบการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานของ
บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

  รูปแบบการบริหารงาน

 1.   แผนกบริการงานขนส่ง

รับสั่งจองรถขนส่งสินค้า และประสานงานระหว่างผู้รับสินค้าต้นทาง และปลายทาง พร้อมทั้งจัดงานขนส่งสินค้า ให้เหมาะสมกับประเภทรถขนส่ง พร้อมทั้งแนะนำการเลือกประเภทรถให้เหมาะสมกับงานของลูกค้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนค่าขนส่งให้กับลูกค้า และกิจการด้วย

 1.   แผนกซ่อมแซม และบำรุงรักษารถ

ในการให้บริการงานด้านการขนส่งสินค้า  ต้องบำรุงดูแลรักษารถขนส่ง ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งกิจการต้องหมั่นตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงรักษา เครื่องยนต์ , ยาง และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น วินซ์, เครน  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง

 1.   แผนกบัญชี และการเงิน

มีหน้าที่รวบรวมและจัดทำเอกสาร ในการวางบิล  รับ และ จ่ายชำระค่าสินค้าของกิจการให้อยู่ในรอบระยะเวลาการวางบิล  ทวงถามและจัดทำเอกสารในการรับชำระค่าสินค้าต่าง ๆ  รวมถึงจัดทำข้อมูลทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริการงานของกิจการ

  ขั้นตอนการให้บริการด้านงานขนส่งสินค้า

  แผนกบริการขนส่ง   รับรายละเอียดงานขนส่งสินค้า จากลูกค้า  ซึ่งเอกสารที่ได้รับเป็นใบสั่งจ้างงาน ,ใบสั่งซื้อ  ซึ่งจะระบุ วันรับ – ส่งสินค้า, เวลา, ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อที่สถานที่รับ – ส่งสินค้า พร้อมทั้งรายละเอียดสินค้า    พนักงานจะทำการบันทึกข้อมูลในสมุดตารางงานในแต่ละวัน เพื่อจะจัดตารางวิ่งรถในแต่ละวันให้พนักงานขับรถ

  การส่งมอบสินค้า   พนักงานขับรถขนส่งทุกคัน จะมีเอกสารนำส่งสินค้า ซึ่งจะมีรายละเอียดผู้ส่งมอบสินค้า และ ผู้รับสินค้า  พร้อมรายละเอียดสินค้า  ซึ่งจะมีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้าเป็นหลักฐาน และเอกสารการขนส่งสินค้าในแต่ละเที่ยวของการขนส่งสินค้า

  การเก็บค่าขนส่ง สำหรับลูกค้าใหม่ ทางกิจการจะขอให้ชำระค่าขนส่งเป็นเงินสด ที่ต้นทาง หรือ ปลายทางการขนส่งสินค้า    สำหรับลูกค้าประจำ ที่มีเครดิตกับกิจการ จะทำการรวบรวมเอกสารใบนำส่งสินค้าแต่ละเที่ยวการขนส่ง และนำไปออกใบแจ้งหนี้ เพื่อทำการวางบิลในเดือนถัดไป

 

  facebook social Google+ Social Twitter Social Youtube Social