ดอลลี่

การขนส่ง

ลักษณะ / มาตรฐาน

หางสาลี่(บรรทุกวัสดุยาว)

- หางสาลี่

- หางสาลี่ก้านธูป