กลับ

ไฮดรอลิก 5 เพลา

ไฮดรอลิค

ลักษณะ / มาตรฐาน

รถกึ่งพ่วง ประเภท หางพ่วงเฉพาะกิจหางไฮดรอลิค (HYD)

- หางไฮดรอลิค (HYD)

- รูปหางเวลาแยก AXLE LINES

- ตัวอย่างรูปรถลากหางไฮดรอลิค(HYD) ขนสินค้า