โลเบท 3 เพลา

การขนส่ง

ลักษณะ / มาตรฐาน

รถกึง พ่วง 3 เพลาเฉพาะกิจ

- หาง 3 เพลา (ต้นแบบ พื้นไม่เต็ม มีสะพาน)

- หาง 3 เพลา (พื้นเต็ม มีสะพาน)

- SMM หาง 3 เพลา SEMI